Algemene voorwaaden

1. Toepasselijkheid

1.1
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen, aanbiedingen en leveringen van SpaPro.

1.2
Van de algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien de koper en SpaPro dat schriftelijk nadrukkelijk zijn overeengekomen, de overige algemene voorwaarden blijven hierbij uiteraard altijd van kracht.

2. Eigendomsbehoud

2.1
Alle door SpaPro geleverde artikelen blijven tot deze volledig zijn betaald eigendom van SpaPro totdat alle verschuldigde bedragen volledig voldaan zijn.

3. Aflevering en levertijd

3.1
De bij de aankoop afgesproken levertijden zijn een indicatie. Uiteraard streven wij hier binnen te blijven. Mochten de levertijden toch afwijken dan kan hiervoor geen schadevergoeding of recht tot annuleren aan worden ontleend. Tenzij na overleg met SpaPro wordt besloten dat de levertijd te ver word overschreden en de betreffende klant hier last van ondervind.

3.2
SpaPro mag derden inschakelen voor de levering, plaatsing en of reparatie van door ons geleverde producten.

3.3
Voor levering van een spa dient altijd een verharde en vlakke waterpas ondergrond aanwezig te zijn dit is verantwoording van de koper want de jacuzzi heeft geen stelpoten. Indien de ondergrond niet waterpas is zal de jacuzzi niet bijgesteld kunnen worden door ons. Het is ook de verantwoording van de koper te zorgen dat er voldoende doorgangsruimte is en verharde toegang om de spa te kunnen plaatsen. Dit kan aan de hand van de gegeven afmetingen van de spa bij de aankoop.

3.4
Indien er bij plaatsing van de jacuzzi, zwemspa of sauna niet rondom 50cm werkruimte beschikbaar is bij montage, behouden wij het recht om extra montagekosten in rekening te brengen. Of extra kosten te berekenen voor een extra bezoek indien wij het niet in de gereserveerde tijd kunnen monteren.

4. Garantie

4.1
De garantievoorwaarden voor onze spa’s kunt u bekijken op:
www.spa-pro.eu/garantievoorwaarden

4.2
Wat niet onder garantie valt is normale slijtage, gebreken die optreden door niet inachtneming van de bediening en onderhoudsvoorschriften door de koper. Verkeerd aangelegde elektriciteit aansluiting door de koper, slechte ondergrond. Door de koper bij derden aangekochte onderdelen. De spa dient vrij toegankelijk en vrij bereikbaar te zijn voor de monteur.

4.3
SpaPro is niet verantwoordelijk voor verkeerd aansluiten, verkeerd gebruik of wijzigingen aangebracht door de koper.

4.4
Indien de spa niet op een vlakke verharde ondergrond staat en daardoor de constructie van de spa schade oploopt is SpaPro daarvoor niet verantwoordelijk. Ook dient te klant te beschikken over eventuele vergunningen. Extra werkzaamheden die nodig zijn bij de plaatsing worden seperaat in rekening gebracht aan de klant.

4.5
Alle garanties gelden enkel voor de eerste eigenaar op het adres wat bij de verkoop is afgesproken.

4.6
SpaPro is in geen geval aansprakelijk te stellen voor de kosten omzetderving bij het niet functioneren van een product dat via ons is aangekocht.

5. Reclamering

5.1
Reclamering in het geval van zichtbare gebreken dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na de levering van het product te geschieden. Reclamering in het geval van niet zichtbare gebreken dient ook uiterlijk binnen 10 werkdagen na de levering van het product te geschieden.

6. Toepasselijk recht

6.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen, rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is altijd het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil is zal dat altijd worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

6.2
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van een burgerlijke rechter zal ieder geschil tussen koper en verkoper, indien de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in Breda. SpaPro blijft echter ook bevoegd om de koper te dagvaarden volgens de wet of het toepasselijke internationaal verdrag bevoegde rechter.

7. Aansprakelijkheid

7.1
SpaPro is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan roerende of onroerende goederen van de koper bij het plaatsen van de spa of sauna, tenzij kan worden aangegeven dat dit is gebeurd door roekeloosheid of opzet.

7.2
De koper is geheel verantwoordelijk voor de toepassing en wijze van gebruik van de door hem bij SpaPro aangekochte producten.

7.3
Onze jacuzzis en zwemspa’s zijn gemaakt voor buitengebruik. Mocht besloten worden dat deze binnen worden geplaatst dan is dit altijd op eigen risico klant. Elite Wellness is nooit aansprakelijk voor enige waterschade / gevolgschade bij binnen of buiten geplaatste jacuzzi’s en zwemspa’s.

8. Wijzigingen

8.1
Mocht deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden op www.spa-pro.eu/algemene-voorwaarden.

SpaPro is geregistreerd bij de KvK te Breda onder de naam Max Blom Trading BV. Adres: Nijverheidsweg 3, 4879 AP Etten-Leur.
KvK-nummer: 20115482